Borkomet Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu informatycznego klasy Smart Factory samodzielnie i bezpośrednio zarządzającego produkcją”.

Celem projektu jest optymalizacja procesu produkcji poprzez automatyczną alokację zadań wytwórczych z uwzględnieniem najefektywniejszej ścieżki realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych. Cel zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie IPOsystemu, który samodzielnie steruje pracą pracowników i maszyn uwzględniając w czasie rzeczywistym aktualny stan zasobów, zleceń oraz sytuację na hali produkcyjnej. Bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego system podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla każdej czynności technologicznej. IPOsystem uwalnia zarządzających produkcją od konieczności realizacji skomplikowanych procesów planistycznych, logistycznych oraz czynności bezpośredniego przydzielania zadań na halach produkcyjnych. Efekty realizacji projektu to m.in. redukcja kosztów produkcji, wzrost wydajności produkcji, pełna kontrola nad terminami wykonania zamówień i maksymalne wykorzystanie „wąskich gardeł” w procesie produkcyjnym.

Termin realizacji projektu: 2020-08-01 – 2021-09-30
Wartość całkowita projektu: 743 904,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 514 080,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

logotypy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Borkomet Sp. z o. o. Sp. k.. realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa BORKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.” (Numer wniosku: POIR.03.04.00-24-0504/20).

Celem przedmiotowego projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Efektem realizacji projektu jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Dofinansowanie przeznaczone jest na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

Koszt projektu (netto): 244 271.37 (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 37/100)
Kwota dofinansowania: 244 271.37 (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 37/100)
Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”

dotacje ue

Informujemy, że firma BORKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wykonywanie cienkościennych wysokoulepszonych cieplnie elementów o złożonych kształtach stosowanych w sprzęcie medycznym oraz ratownictwa technicznego”.

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez udoskonalenie świadczonych usług, dzięki wdrożeniu własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych w postaci technologii wytwarzania cienkościennych wysokoulepszonych cieplnie elementów o złożonych kształtach stosowanych w sprzęcie medycznym oraz sprzęcie ratownictwa technicznego.

Planowany koszt projektu: 4 430 000,00 PLN
Planowana kwota dofinansowania: 1 559 500,00 PLN

Informujemy, że firma BORKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Wdrożenie wysokowydajnej technologii wykonywania pierścieni specjalnych stosowanych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu”. Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez udoskonalenie świadczonych usług, dzięki wdrożeniu własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym technologii wykonywania pierścieni stalowych stosowanych w przemyśle wydobywczym ropy i gazu. Planowany koszt projektu: 5 049 000,00 PLN Planowana kwota dofinansowania: 1 776 450,00 PLN

dotacje inne

Pragniemy poinformować o zakończeniu, z dniem 31 marca 2013r., realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt Technologiczny).
Projekt nr. POIG.04.03.00-00-A18/12-00, tytuł projektu ” Technologia wytwarzania długich, gwintowanych tulei do instalacji wydobywczych ropy i gazu”.

W ramach projektu wdrożono nową, unikalną w skali świata „Technologię głębokich wierceń i obróbki detali (tulei do instalacji wydobywczych ropy naftowej i gazu)”. Wdrożono do produkcji następujące produkty:

  1. specjalne tuleje ze stali o wysokiej granicy plastyczności (Rp0,2 nawet do 1000 MPa) z zewnętrznymi i wewnętrznymi gwintami szczelnymi oraz o dużej nośności, o grubości ścianki od zaledwie 0,5 mm i długości od 500 mm do 2000 mm, posiadające certyfikaty API 5 CT oraz API 7.1.
  2. specjalne śruby, nakrętki i inne elementy złączne stosowane do instalacji gazu, śruby sprzęgłowe oraz tuleje specjalne o długości do 500 mm z gwintem o promieniu zarysu nie większym niż 0,127 mm przy niewielkim kącie zarysu nawet 35 stopni, posiadające certyfikaty API 5 CT oraz API 7.1.

Wprowadzone na rynek innowacyjne produkty w postaci tulei przeznaczonych do branży wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego zwiększą rozpoznawalność firmy oraz satysfakcję  klientów z wysokiej jakości produktów, a tym samym wzmocni to pozycję firmy na konkurencyjnym rynku. Projekt w znaczący sposób podnosi poziom innowacyjności firmy. Specjalne tuleje będące przedmiotem projektu będą sprzedawane na rynku polskim oraz światowym (głównie amerykańskim).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje – inwestujemy w wasza przyszłość:

www.ec.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
http://www.mg.gov.pl
www.bgk.com.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

BORKOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej: BORKOMET Z.T. Borkowscy s.c.)
Zbigniew Borkowski, Teresa Borkowska, Piotr Borkowski

Rozwój działalności eksportowej BORKOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej: BORKOMET Z.T. Borkowscy s.c.).
ze Szczekocin poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Wartość projektu: 1 394 304.00 zł
Wartość dofinansowania: 748 800.00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl